TrzyBiada.pl
30
SIE
0
1.4K
Czytaj
Etykieta: Izrael

Siedemdziesiąt lat spustoszenia Okres 70 lat spustoszenia ziemi Judzkiej i Jerozolimy od czasu zniszczenia Jerozolimy i świątyni przy detronizacji Sedekiasza, aż do pierwszego roku Cyrusa, łatwo odnaleźć, porównując wyrażenia podane w następujących cytatach: 3 Moj. 26:33-35; Jer. 25:11, 12; 29:10; Dan. 9:2, 2 Kron. 36:19, 20. Jako, że okres ten nasuwa wiele nieporozumień i ponieważ ważnym jest, aby go dokładnie ustalić, sądzimy, że należy nieco głębiej omówić szczegóły. Czytelnik może sam sobie sprawdzić liczne cytaty odnoszące się do omawianych faktów.   Z rozpatrzenia powyższych wersetów wynika jasno, że owe 70 lat spustoszenia, o których mówił Jeremiasz, były wypełnieniem proroctwa Mojżesza. Mówiło ono o tym, że ziemia będzie cieszyć się sabatami odpoczynku, kiedy bowiem ludzie w niej mieszkali nie pozwalali jej odpoczywać. Gdy Sedekiasz został zabrany jako jeniec do Babilonu, w 4 miesiącu 11 roku jego panowania, w kraju pozostali najbiedniejsi z ludu (Jer. 39:10). Władzę nad nimi Nabuchodonozor powierzył Godoliaszowi (2 Król. 25:22). Gdy Żydzi, którzy uciekli do innych krajów, dowiedzieli się, że Godoliasz sprawuje władzę nad tą resztą, powrócili i przyłączyli się do niego (Jer. 40:11, 12). Czytamy jednak dalej, że Godoliasz i wielu innych zostało w 7 miesiącu zamordowanych (Jer. 40:15, 16; 41:1-3). Chociaż Pan obiecał chronić tych nielicznych, którzy pozostali ...czytaj dalej

29
SIE
1
1.4K
Czytaj

SIEDEM CZASÓW KARANIA   "I polegną od ostrza miecza, i zapędzeni będą w niewolę między wszystkie narody, i będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan" (Łuk. 21:24). Powyższe słowa pochodzą z nauczania Pana Jezusa o Czasach Ostatecznych. Jaką wiedzę chciał przekazać swoim apostołom, a wraz z nimi całemu Kościołowi używając terminu Czasy Pogan? Przepowiadając niewolę narodowi żydowskiemu oraz deptanie Jeruzalem miał zapewne na uwadze klęski, które nadeszły w wyniku upadku dwóch powstań przeciwko Rzymowi. Rok 135 n.e. przyniósł ostateczne spełnienie wyroku Jezusa "oto dom wasz pusty zostanie". Ziemia Święta została zamieniona w pustynię, a jej obywateli sprzedano na targach niewolników. Stali się bezpaństwowcami na okres bez mała dwóch tysiącleci. Wniosek jaki nasuwa się z pobieżnej analizy słów Jezusa jest taki, że Czasy Pogan to okres spinający upadek powstania Bar Kochby (135 n.e.) z rokiem 1948, kiedy to powstało państwo Izrael. Czy jednak odpowiada to prawdzie i wyczerpuje naukę Słowa Bożego o Czasach Pogan? Historia narodu żydowskiego oraz proroctwa, które się nad nim wykonały pokazują, że okres Czasów Pogan obejmuje dużo dłuższy okres, i że w Piśmie Świętym znajdujemy dużo więcej o nim informacji niż wynika to ze wzmianki Pana Jezusa. Przypatrzmy się ciekawemu proroctwu Ezechiela: "A ty, nieczysty bezbożniku, księciu Izraelski! ...czytaj dalej

28
SIE
2
1.7K
Czytaj

Mocarz Boży Uwolnienie narodu izraelskiego spod jarzma Filistynów przez mocarza Bożego – Samsona, ma głębszą, obrazową wymowę. Ilustruje ono Boże sposoby wyzwolenia uciskanych narodów spod upokarzającej zależności i wyzysku przez klasy panujące. Proces ten dokonuje się podczas drugiej niewidzialnej obecności Chrystusa i stanowi wstęp do ostatecznego wyzwolenia ludzkości z "niewoli skażenia na wolność chwały dzieci Bożych". Wolność ta przyniesie wszystkim ludziom dobrej woli sprawiedliwość, pokój, szczęście i życie wieczne. Gdy Bóg stworzył człowieka, uczynił go królem ziemi, panem niższego stworzenia. Skutkiem upadku człowieka w grzech, jego władze moralne, fizyczne i umysłowe zaczęły ulegać upośledzeniu. W rezultacie, bardziej bystra i bezwzględna mniejszość zdołała podporządkować sobie mniej zaradną większość. Wytworzyły się klasy panujące, które dogadzając swemu samolubstwu gnębiły biedotę przez całe sześć tysięcy lat.     Bóg ingerował sporadycznie w ich despotyczne rządy, na ile wymagały tego Jego dalekosiężne plany i ochrona ludu wybranego, ale ogólnie dozwolił w mądrym celu na taki stan bezprawia. Bez głębokiego odczucia różnorakich skutków grzechu ludzkość nie utrwaliłaby w sobie zamiłowania do sprawiedliwości i posłuszeństwa Bogu w przyszłym, niedalekim już czasie "naprawienia wszystkich rzeczy" (Dzieje Ap. 3:21).   Zanim nastał czas wyzwolenia, Bóg złamał supremację papiestwa, odebrał mu Biblię ukrytą przed oczyma ludu w martwym języku łaciny i dał ją do powszechnego czytania. Powstały ...czytaj dalej

28
SIE
2
1.6K
Czytaj

POSĄG NA POLU DURA   Nabuchodonozor był twórcą potężnego państwa neobabilońskiego czyli chaldejskiego. Było to pierwsze uniwersalne państwo po upadku figuralnego królestwa Bożego, jakim był Izrael. Proroctwo Jeremiasza określiło dokładnie czas panowania Babilonii nad tym narodem wynoszący 70 lat (Jer. 25:11).   Nauka o "równoległościach panowania" każe upatrywać w tym historycznym, słynnym z podbojów mocarstwie, obrazowego odniesienia do współczesnych dziejów Chrześcijaństwa. U swego schyłku znalazło się ono w zależności od równie bezwzględnych i równie siejących postrach rządów, jakie kiedyś sprawował nad Izraelem i innymi narodami chaldejski władca Nabuchodonozor. Według konkordancji słowo Chaldejczyk posiada znaczenie: pustoszyciel, niszczyciel.   Oto komentarz do Abak.1:6 w literaturze Badaczy Biblii z roku 1884:   Chaldejczycy ...... Komuniści, socjaliści, nihiliści   Królowie chaldejscy, Nabuchodonozor i Balsazar są więc obrazem dyktatorskich i niszczycielskich rządów komunizmu – trwających również 70 lat – na jakie Bóg dozwolił przy końcu tzw. "Czasów Pogan" (Łuk. 21:24).   Charakter tych rządów pozwala jasno zrozumieć cel dozwolenia Bożego na tak potężną władzę już po formalnym zakończeniu się tych Czasów w 1914 roku. Komunizm nie miał umacniać starego świata. Przeciwnie, Bóg sprawił, że cała jego potęga skierowana została do osłabiania, anarchizowania i burzenia struktur, na których ten świat się opiera. Komunistyczny program przewidywał: (1) zburzenie do fundamentu ustrojów opartych na wyzysku i krzywdzie, oraz (2) budowę nowego, ...czytaj dalej

28
SIE
0
1.8K
Czytaj

UCZTA BALSAZARA Upadek Babilonu poprzedziła słynna uczta wyprawiona przez ostatniego króla chaldejskiego Balsazara. Dobiegał właśnie końca przepowiedziany proroctwem siedemdziesięcioletni okres niewoli narodu izraelskiego i spustoszenia kraju (Jer. 25:11; 29:10; Dan. 9:2).   Uczta, na której Balsazar sprofanował naczynia świątyni jerozolimskiej, pijąc z nich wino ze swoimi dostojnikami, żonami i nałożnicami, wyobraża szczególną politykę kompromisu, jaką przywódcy socjalistyczni zainicjowali w ostatnich latach swego panowania. W latach 1977 – 1981 nawiązali oni ścisłą współpracę z Kościołem Rzymsko-katolickim i kościołami protestanckimi. W 1977 roku, w sześćdziesiątą rocznicę Rewolucji Październikowej zostały wygłoszone patetyczne apele gloryfikujące socjalizm. Zalecały one światu jego ideały, jako jedyną drogę do utrzymania w nim pokoju i bezpieczeństwa. Pismo Święte zapewnia, że jedynie Jezus Chrystus, "Książę Pokoju", zapewni światu pokój bez końca (Izaj. 9:6,7). Naczynia świątynne, z jakich Balsazar pił wino wyobrażają drogocenne prawdy Słowa Bożego. Naczynia te, po zdobyciu Jerozolimy, zaniósł król Nabuchodonozor do skarbca swojego boga. Biblijne prawdy dotyczące sprawiedliwości społecznej przejęte pośrednio przez ruch komunistyczny – współczesnego Nabuchodonozora – uzbroiły go moralnie w konfrontacji z kapitalistycznym Zachodem. W czasie historycznego zbliżenia z kościołami chrześcijańskimi doszło do sprofanowania tych prawd. Prawdziwy Kościół porównany jest w Biblii do dziewicy zaręczonej z Chrystusem (2 Kor. 11:2). Aż do Jego drugiego przyjścia miał on unikać politycznej łączności ze ...czytaj dalej

28
SIE
5
4.9K
Czytaj

SEN POSĄGU I WIZJA CZTERECH BESTII Proroctwo Daniela w rozdziale drugim i siódmym podaje dwa punkty widzenia na uniwersalne państwa, których rządy trwać miały od upadku figuralnego Królestwa Bożego, Izraela, w starożytności, a ustanowieniem na ziemi prawdziwego Królestwa Bożego. W tym czasie Izrael był okupowany przez te mocarstwa, i zapewne do ich rządów odnoszą się słowa naszego Pana, który zapowiedział, że deptanie Jeuzalemu nie skończy się wcześniej aż wygaśnie okres tzw. "Czasów Pogan" (Łuk. 21:24). Rozdział drugi opisuje sen króla Nabuchodonozora i jego wytłumaczenie przez proroka Bożego, Daniela. Posąg z różnych metali, jaki ujrzał król, wyobraża wspomniane wyżej władze imperiów, które, poczynając od Babilonii, rządziły światem.     Potęga babilońska została przedstawiona w złotej głowie. Srebrne ramiona i tors reprezentowały władzę Medo-Persji, zaś brzuch i biodra z miedzi – potęgę Grecji. Ostatnim państwem uniwersalnym, które objęło swymi wpływami tereny poprzedników był Rzym. Brutalna przemoc tego mocarstwa została ukazana w żelaznych nogach. Końcowa władza Rzymu, który z czasem przekształcił się z pogańskiego w chrześcijański, została zilustrowana przez stopy z żelaza i gliny. Kamień, który uderzył w stopy posągu i pokruszył go, wyobraża władzę Królestwa Bożego. Będzie to piąte, uniwersalne państwo, które swoim wiecznym panowaniem napełni całą ziemię.   Z całkiem innego punktu widzenia przedstawia rządy Babilonu, Persji, Grecji ...czytaj dalej

27
SIE
0
1.4K
Czytaj
Etykieta: Apokalipsa

JAN W DNIU PAŃSKIM Historię ludzkości opisuje Pismo święte jako trzy, kolejno po sobie następujące epoki, nazwane światami (grec. kosmos – porządek, ład). Inny był porządek w pierwszym świecie pod zarządem Aniołów (2 Piot. 3:6; Hebr. 2:5), a jeszcze inny panuje w dzisiejszym złym świecie rządzonym przez boga tego świata, Szatana (Gal. 4:1; 2 Piot. 3:7; 2 Kor. 4:4). Każdy świat ma symboliczne niebo, czyli władze rządzące, oraz symboliczną ziemię, czyli społeczeństwa poddane zwierzchnim prawom "nieba". Apostoł Piotr wyrażał w swym liście tęsknotę za przyszłym światem, "nową ziemią i nowym światem, w których sprawiedliwość mieszka" (2 Piot. 3:13), gdyż "niebem" tego przyszłego świata będzie władza uwielbionego Chrystusa, Głowy i Ciała. Ten przyszły świat jest trzecim światem. Jego wspaniałość ujrzał apostoł Paweł w wizji, pisząc potem w liście do Koryntian, że był pochwycony do "trzeciego nieba", "raju" (grec. paradeisos) (12:2-4). Wizja ta była raczej dla jego osobistych potrzeb jasnego zrozumienia Planu Bożego, które znalazło odbicie w jego wszystkich listach.   Inaczej było z apostołem Janem, który został pochwycony w wizji w "dzień Pański", czyli w czas drugiej niewidzialnej obecności Jezusa Chrystusa. Jan ujrzał, jak na filmie, ukazany w symbolach schyłek szatańskiej władzy, upadek jego ministrów – ziemskich królów, świeckich i religijnych, oraz wybicie strasznych okrutnych ...czytaj dalej

27
SIE
0
2.7K
Czytaj
Etykieta: Apokalipsa

PIERWSZE BIADA "I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni przepaści. I otwarła studnię przepaści. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze..." (Objawienie 9:1-3).   Gwiazda spadła z nieba. Wybuch I Wojny Światowej stworzył bolszewikom warunki do ostatecznego zrealizowania planu, do którego tak długo, z tak wielką wiarą i uporem zdążali – car rosyjski, utraciwszy wszelkie poparcie w zrewolucjonizowanym społeczeństwie, jak gwiazda goryczy (Piołun) spadł z wyżyn dotychczas zajmowanych, a wraz z nim cały stary porządek, którego był reprezentantem.   Pretekstem do wybuchu I wojny światowej było zamordowanie austro-węgierskiego następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda dnia 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie. 28 lipca Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. Podpisanie przez Niemcy układu rozejmowego w Compiegne (11 listopada 1918) położyło kres wojnie. Encyklopedia Powszechna PWN, tom 4 str. 702, 703   Dano jej (gwieździe) klucz otwierający przepaść. Upadek caratu przyczynił się do ustanowienia Rządu Tymczasowego. Ten zaś pozwolił bolszewikom (szarańcze) na legalną działalność. Był zatem "kluczem" uwalniającym ich z podziemia (przepaść). Wrócili z wygnania i z więzień czołowi bolszewicy. W dniu 2 marca (15 marca według nowego stylu) ...czytaj dalej

26
SIE
2
2.8K
Czytaj
Etykieta: Apokalipsa

  Otwarcie siódmej pieczęci   "A gdy otworzył siódmą pieczęć, stało się milczenie na niebie jakoby przez pół godziny" (Obj. 8:1) (1) Otworzył siódmą pieczęć ... Oto wartość liczbowa sugerująca datę otwarcia pieczęci:     "A o północy stał się krzyk: Oto Oblubieniec; wyjdźcie mu na spotkanie!" (Mat. 25:6). Krzyk o północy zapowiedział połączenie Kościoła z Panem na wiosnę 1981 roku. Po raz drugi w czasie swojej obecności Pan puka do serc: "Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśliby kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną" (Obj. 3:20). Po otwarciu siódmej pieczęci Duch prawdy wtajemnicza Kościół w "przyszłe rzeczy" (Jan 16:12-15), mówiąc mu o "dniu i godzinie" (Mar. 13:32) Pańskiej Epifanii, Trzeciego Biada – 1500.18.04.1981. Równoległy moment w historii Lota: "Jeśli chcesz, zachowaj duszę twoją, a nie oglądaj się nazad, ani stawaj na tej wszystkiej równinie; uchodź na górę, abyś snać nie zginął" (1 Moj. 19:17). Pół godziny ... Dzień pracy w winnicy Pańskiej trwał 96 lat (1881-1977). Pół godziny = 4 lata. "Milczenie na religijnym niebie" trwało od 1967 do 1971 roku. Potem rozpoczęły się "grzmoty" (Obj. 10:4), czyli gorące dysputy i spory.   Trąbienie siedmiu aniołów   (2) "I widziałem siedmiu onych Aniołów, którzy stoją przed obliczem Bożym, a dano im siedem ...czytaj dalej

26
SIE
2
10K
Czytaj

"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma Świętego zdaje się być sprzeczne z wizerunkiem sprawiedliwego Boga. Dlaczego takie wyróżnienie? Aby kwestia stała się jasna wystarczy zajrzeć do Świętej Księgi. Od chwili upadku naszych pierwszych rodziców, "ojciec kłamstwa", Szatan zaczął prowadzić swoich poddanych w coraz większy grzech, błąd i wszelki zabobon, aż "zasłona [ciemności] rozpostarta nad wszystkimi narodami" (Izaj. 25:7) pozbawiła ludzkość wszelkich promyków nadziei. A przecież taką nadzieję Pan Bóg dał Adamowi i Ewie zaraz po ich upadku w grzech. Przykrył ich nagość "odzieniem skórzanym" i obiecał "nasienie, które potrze głowę węża". Wskazywało to na (1) przyszłą ofiarę Baranka Bożego i (2) wybór "nasienia Abrahama", kompletnego Chrystusa, Głowy i Ciała, które ma błogosławić wszystkie narody ziemi, zaś pierwszego kłamcę i sprawcę ludzkiej tragedii, Szatana, zniszczyć.   Powyższe dwa cele Boskiego programu zbawienia ludzkości były jednak bardzo odległe w czasie, a sam program rozciągnął się na siedem tysięcy lat. Dało to przeciwnikowi Bożemu wiele czasu na jego intrygi i zwodnicze działania. Wspomniane siedem tysięcy lat zauważyć można w Biblii jako siedem symbolicznych dni, zważywszy, że "jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat" (2 Piot. 3:8). W drugim stuleciu piątego dnia pojawił się na ziemi w zbawczej misji ...czytaj dalej

20
SIE
0
1.1K
Czytaj

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE   POWSTANIE Z GROBÓW Chwalebne dzieło restytucji tak rozpoczęte między żyjącymi narodami, z czasem dosięgnie wszystkich śpiących w grobach, przychodzi bowiem godzina, i to zaiste w niedalekiej przyszłości, kiedy wszyscy, co są w grobach usłyszą głos Syna Człowieczego i wyjdą: "I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, także śmierć i hades [grób] wydały umarłych" (Jan 5:28, 29; Obj. 20:13). Zaiste, nawet zastępy Goga i grzesznicy w Izraelu, którzy zginą w walce wielkiego dnia pomsty, w swoim czasie wyjdą; już nie, jako niszczące zastępy rozbójników, ale skarcone i upokorzone jednostki, pokryte wstydem i hańbą w świetle owego dnia. Im również dana będzie sposobność podźwignięcia się do doskonałości.     Zmartwychwstanie świętych Starego Testamentu, wraz z częstym przywracaniem zdrowia chorym w odpowiedzi na modlitwę wiary, prawdopodobnie nasunie ludziom na myśl możliwość zmartwychwstania innych ludzi – ich przyjaciół i znajomych – z grobu śmierci, według obietnicy Chrystusowej, że wszyscy, którzy spoczywają w grobach usłyszą głos Syna Człowieczego i wyjdą. I to, przypuszczalnie, w odpowiedzi na modlitwę wiary o przywrócenie do życia zmarłych przyjaciół, to wielkie dzieło się rozpocznie i stopniowo będzie postępować. Widzimy logikę tej spodziewanej metody, która zdaje się przewyższać wszystkie inne, jakie mogłyby nasunąć się na myśl. Na przykład: zmarli wzbudzani będą stopniowo ...czytaj dalej

20
SIE
0
951
Czytaj

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE   CZAS NAPRAWIENIA WSZYSTKICH RZECZY Gdy tylko Zakon Pański wyjdzie z Góry Syjon (z niebieskiej fazy Królestwa), a Słowo Pańskie będzie ogłoszone przez "książąt" z Jeruzalemu – nowego miasta stołecznego – rzeczy uznane jako "krzyczące zło" będą natychmiast usuwane. Moralne reformy będą ustanowione we wszystkich dziedzinach życia. Kwestie finansowe, społeczne i religijne będą harmonizowane z zasadami sprawiedliwości i miłości. Sąd będzie wykonany według sznuru, a sprawiedliwość według wagi (Izaj. 28:17); wszystkie sprawy świata będą prowadzone po linii sprawiedliwości. Jak wielkie to będzie miało znaczenie ze względu na nacisk wszystkich dziedzin handlowych, które kuszą ludzi z powodu ich upadłych i słabych natur oraz braku równowagi umysłowych i moralnych przymiotów. Produkcja napojów wyskokowych, domy publiczne, niemoralne rozrywki i widowiska, jak i wszelkie inne działanie prowadzące do zabicia czasu i upodlenia charakteru będzie wykluczone. Wszyscy, którzy zatrudnieni są teraz w prowadzeniu tego rodzaju interesów zostaną przesunięci do innych pożytecznych dziedzin pracy. Ustanie wówczas również cały przemysł zbrojeniowy, a olbrzymie armie będą rozwiązane. Nowe Królestwo nie będzie ich potrzebowało. Będzie bowiem miało dostateczną władzę, aby sprawiedliwie ukarać przestępców, gdy zaledwie myśleć zaczną, jak wyrządzić drugim krzywdę. Pismo bowiem zapowiada: "Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze" (Izaj. 11:9). Wyjątkiem będą wyroki "wtórej śmierci" ...czytaj dalej

20
SIE
0
2.2K
Czytaj

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE   SPOSÓB USTANOWIENIA "Królestwo Boże opowiadane bywa, a każdy [który przyjmuje to świadectwo, jako poselstwo od Boga] się do niego gwałtem ciśnie". Przez przeszło dziewiętnaście stuleci poselstwo to, ta oferta Królestwa, wykonywało przeznaczoną pracę wybierania "zwycięzców" ze świata. Przez cały ciąg tego wieku, ci "zwycięzcy" oczekiwali na czas, kiedy Królestwo Boże powstanie do władzy, aby jako jego królowie i kapłani, objęli panowanie i nauczanie narodów świata, dając im sposobność zasłużenia na żywot wieczny przez wiarę i posłuszeństwo. Jednakowoż przez cały ten czas klasa Królestwa cierpiała gwałt z ręki klasy wyobrażonej przez Ismaela i Ezawa – z ręki Szatana, księcia tego świata i jego zaślepionych sług. Jak nasz Pan orzekł: "Królestwo Niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je" (Mat. 11:12). Nasz Pan – Głowa tego Królestwa – ucierpiał najwięcej, a w końcu umarł śmiercią krzyżową; wszyscy Jego naśladowcy również ucierpieli wiele w wyniku przeniesienia ich "z mocy ciemności do Królestwa miłego Syna Bożego" (Kol. 1:13). Poddawanie się przez ponad dziewiętnaście stuleci gwałtom panującego zła, nie było spowodowane niemocą naszego zmartwychwstałego i uwielbionego Pana, aby obronić swój lud. Po zmartwychwstaniu bowiem powiedział: "Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi" (Mat. 28:18). Użycie władzy zostało odłożone do pewnego czasu dla określonego ...czytaj dalej

20
SIE
1
1K
Czytaj

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE   KTO BĘDZIE KRÓLEM? Na ogół nieznane są również sposoby Boże prowadzące do realizacji Jego planu "błogosławienia wszystkich rodzajów ziemi". Cała ludzkość jest coraz bardziej zatrwożona rozprzęganiem się obecnego porządku świata, a jedynie ludzie wierzący przyjmują coraz szybszy bieg wydarzeń ze zrozumieniem pojmując, że "w wichrze i burzy jest droga Pańska" (Nah. 1:3). Nadchodząca burza rzuca cień swój naprzód, powodując postrach na świecie, lecz ci, co patrzą z "miejsca ochrony Najwyższego", widzą poza ciemnymi chmurami wielkiego ucisku srebrną powłokę. Podnoszą zatem swoje głowy, radując się, ponieważ przybliżyło się ich wybawienie, nie tylko ich, ale i wszystkich odkupionych drogocenną krwią Chrystusa – wschodzi bowiem „Słońce Sprawiedliwości, ze zdrowiem na skrzydłach [promieniach] jego" (Mal. 4:2). Jak wcześniej nadmieniono, dobiegły końca "Czasy Pogan" – okres panowania nad światem czterech uniwersalnych imperiów: Babilonii, Medo-Persji, Grecji i Rzymu. Bóg dozwolił, by te potęgi zarządzały sprawami świata od czasu odjęcia od Izraela figuralnego królestwa aż do czasu zupełnego ustanowienia prawdziwego Królestwa Chrystusa. Burzenie rządów tego świata weszło już w decydującą fazę anarchii i bezpośrednio poprzedza ustanowienie tego Królestwa, które będzie piątym uniwersalnym państwem świata i trwać będzie na wieki. Przynosi ono błogosławieństwa dla swych poddanych, podczas gdy wszystkie inne królestwa sprowadziły niezadowolenie i uciemiężenie dla "wzdychającego stworzenia". Nic ...czytaj dalej

20
SIE
0
1K
Czytaj

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE   KTO JEST ZA USTANOWIENIEM KRÓLESTWA, A KTO JEST PRZECIW? Najważniejszym wydarzeniem w historii świata jest ustanowienie Królestwa Bożego między ludźmi przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego wybrany Kościół zwycięzców i współdziedziców. Na to wielkie wydarzenie wskazują wszystkie obietnice Boże i figury, a które jak widzimy, nie tylko są na czasie, lecz już się rozpoczynają. Ktokolwiek pojmuje te fakty i których serca zgadzają się z wielkim Boskim planem wieków, i kto dopatrzył się, że lekarstwo Boże na uleczenie grzechu i nędzy umierającego i wzdychającego Stworzenia będzie zastosowane przez to Królestwo, tego nic bardziej nie może interesować, jak czas i sposób ustanowienia tegoż Królestwa. KLASY LUDZI KRÓLESTWEM ZAINTERESOWANE Nasz Pan nauczył nas modlić się: "Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie tak i na ziemi". Każdy, kto z ufnością oczekuje na to Królestwo, kto z serca – w duchu i prawdzie – modli się o nie, musi koniecznie interesować się wypełnieniem zasyłanej prośby. Łatwo zauważyć można, że nawet świat, gdyby tylko mógł pojąć właściwy charakter tego Królestwa, to natychmiast by je z radością powitał, co też ostatecznie uczyni. KLASY LUDZI KRÓLESTWU PRZECIWNE Ogólnie biorąc możliwym jest, że pewna klasa ludzi nie zgodzi się na sprawiedliwy rząd. Do klasy tej należą wszyscy, którzy nie ...czytaj dalej

17
SIE
2
1.2K
Czytaj

A jeślibym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę Jan 21:22   Ewangelie zanotowały kilka rozmów naszego Pana z Piotrem. Widzimy w nich wzloty i upadki Apostoła. Ostatnia z nich bardzo nas wzrusza, bo widzimy w niej jak miłość naszego Pana dźwiga Piotra z upadku i przywraca mu apostolstwo. Ale w scenie tej, choć dominuje miłosierdzie naszego Pana, widzimy też i elementy sprawiedliwości, kiedy w bardzo delikatny sposób wypomina mu jego winę. "Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś; lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną”. (Jana 21:18,19) Pan Jezus chce, aby jego uczniowie umieli dotrzymywać przysięgi i obietnic. By nie rzucali słów na wiatr. Słowa w Ewangelii Marka( 14: 27-31) brzmią jak przysięga Piotra:  "Choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak nie...Choćbym nawet miał umrzeć z tobą, nie zaprę się Ciebie." Wtedy, Piotr gotów był na śmierć. Teraz nasz Pan wraca do tamtych deklaracji i taką śmierć mu przepowiada. Tylko okoliczności miały być inne. Już bez zaskoczenia, jak wtedy gdy przy ognisku rozpoznali w nim ucznia Jezusa. Bez ucieczki przed sługami ...czytaj dalej

17
SIE
0
1.9K
Czytaj

Śledząc poglądy różnych chrześcijan na temat powrotu Chrystusa na ziemię spotykamy wiele teorii. Najbardziej powszechna z nich, to teoria o widzialnym przyjściu Chrystusa, który w ciągu jednego dnia – 24 godzin, ma zabrać swój Kościół, a cały świat , który do tego czasu nie nawróci się na chrześcijaństwo spalić literalnym ogniem. Opiera się ona na literalnym tłumaczeniu proroctw biblijnych, wizji księgi Objawienia oraz przypowieści Jezusa. Druga z nich to nauka, która została oparta na właściwym zrozumieniu Okupu jakiego dokonał nasz Pan. Jego efektem ma być zmartwychwstanie wszystkich ludzi, a następnie proces Naprawienia Wszechrzeczy (Dz.Ap. 3:21). Skoro Królestwo Jezusa ma być założone na ziemi, nie może być ona doszczętnie spalona. Błędny jest też podział na ludzi zbawionych i zabranych do nieba oraz tych co pójdą do piekła lub na wieczne zatracenie. Dlatego Wtóra Obecność Jezusa to proces obejmujący usunięcie królestwa Szatana w Wielkim Ucisku, skompletowanie Kościoła Chrystusowego oraz sąd nad zmartwychwstałą ludzkością podczas Naprawienie Wszechrzeczy. Ponieważ Jezus po swoim zmartwychwstaniu jest boską, nieśmiertelną Istotą więc jest niedostępny dla oczu ludzkich. Boskiej, nieśmiertelnej istoty nikt z ludzi „nie widział i widzieć nie może” (1 Tym. 6:16). Pierwsi Badacze Pisma Świętego wysnuli w związku z powyższym już w końcu 19 wieku wniosek, że nasz ...czytaj dalej

15
SIE
1
1.1K
Czytaj

"Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania" (2 Piot. 2:21).   Co znaczą słowa apostoła Piotra "lepiej nie poznać"? Przecież Pismo Święte ukazuje szansę zbawienia i usilnie zachęca do pośpiechu w jej wykorzystaniu. Tymczasem Apostoł zaleca głęboki namysł przed podjęciem decyzji. Przede wszystkim czyni to sam Pan Jezus, gdyż z jednej strony zachęca do podjęcia krzyża, ale z drugiej każe wpierw ocenić swoje możliwości. Na przykładzie budowniczego wieży oraz króla wyruszającego na wojnę przestrzega On przed podjęciem się zadania, które może nas przerosnąć (Łuk. 14:27-32).   Co zatem znaczy owo "lepiej" w nauce Piotra? Co znaczy dorada naszego Pana, aby w wyniku namysłu, raczej odłożyć budowę wieży lub zrezygnować z walki? Większość chrześcijan ma z tym oczywisty problem. Ucząc błędnie, że tylko teraz jest czas na zapewnienie sobie zbawienia, nie widzą szansy dla tych, którzy przez mądrą rozwagę powstrzymali się od podjęcia wiążącej decyzji. Gdy powróci Chrystus – złowieszczo grożą – będzie już za późno. Na szczęście, Boski Plan Zbawienia jest nie tylko sprawiedliwy ale też nieskończenie miłosierny. Co prawda Słowo Boże uczy, że każde dziecko praojca Adama ma tylko jedną, jedyną szansę na zbawienie, to jednak przewiduje dwa okresy jej wykorzystania, albo ...czytaj dalej

14
SIE
1
1.6K
Czytaj

"Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują" (Mat. 7:13,14). Powyższe słowa Pana Jezusa posłużyły "nauczycielom" chrześcijaństwa do stworzenia równie złowieszczej, co przerażającej wizji końca świata i Królestwa Bożego. Przeoczywszy naukę o "czasie naprawienia wszystkich rzeczy" uznali, że los wszystkich ludzi staje się przesądzony już teraz, jeszcze przed założeniem Królestwa Bożego. Według nich, Pan Jezus wymienił tylko dwie drogi postępowania. Całą ludzkość dzieli się zatem na dwie klasy: tych, którzy wąską drogą idą ku zbawieniu oraz tych, którzy w tym samym czasie, drogą szeroką, zdążają na zagładę. Przez całe wieki historii chrześcijaństwa w umysłach ludzi funkcjonowało przekonanie, że "ogniste piekło" czeka na tych wszystkich, których śmierć zastała na szerokiej drodze. Według nauczania wieków ciemnych, piekło ma pochłonąć wszystkich wrogów Kościoła Rzymsko-katolickiego. Za takich uznano innowierców, Żydów, którzy odrzucili Chrystusa, oraz miliardy pogan. Spośród samego kościoła do piekła mieli iść samobójcy, zmarłe przed chrztem dzieci oraz wszyscy, którzy popełnili tzw. grzech śmiertelny. Po zwycięstwie Reformacji, większość protestantów pozostała przy powyższym sposobie myślenia, modyfikując jedynie sposób pojmowania ognia piekielnego, duszy nieśmiertelnej, ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball